Erdem Matbaası Ankara Maliye Anlaşmalı Matbaalar Listesinin 1. Sırasındadır.

ZARF - ANTETLİ KAĞIT - DAVETİYE - DERNEK MAKBUZU - TAHSİLAT MAKBUZU - SİPARİŞ FİŞİ  VE TÜM MATBAA İŞLERİNDE UYGUN FİYATLAR

ANKARA, İSKİTLER’DE FAALİYET GÖSTEREN MATBAAMIZDA HER TÜRLÜ, MATBAA İŞLERİ...FATURA, İRSALİYELİ FATURA, GİDER PUSULASI VB.

Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma Bileti, Düğün Davetiyesi,Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Dernek Alındı Belgesi, Sipariş Fişi, Antetli Kağıt, Zarf…Fatura Basımı, Fatura Basmaya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir.

Maliye ile Anlaşmalı Matbaamız da Ankara’ da hizmet vermekteyiz.Fatura kıymetli ve resmi bir evraktır. Her yerde herkes fatura basamaz. Erdem Matbaası Maliye Anlaşmalı Matbaadır. Fatura basma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından belirli koşulları sağlayan matbaalara verilir. Bu matbaalar şekil şartlarına uygun olarak faturayı basarlar. Dolayısıyla, öncelikle fatura basma yetkisi olan Erdem Matbaası ile iletişime geçmelisiniz.
Ana SayfaFaturaTahsilat MakbuzuDernek MakbuzuBroşür - KartvizitAntetli Zarf

Fatura bastırmak gerekli belgeler;

A- Şirketlerden;  Vergi Levhası, Yoklama Tutanağı ya da KDV Beyannamesinin

    Tahakkuk Fişi, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi


B- Şahıslardan;  Vergi Levhası, Yoklama Tutanağı ya da KDV Beyannamesinin Tahakkuk, Fişi,

    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Fatura

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek

üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır.

Sevk İrsaliyesi

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye

ait iş yerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın

kime ait olduğunun yazıldığı belgedir

İrsaliyeli Fatura

Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından

"irsaliyeli fatura" adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiştir.

Sattıkları mallar dolayısıyla VUK 231. maddesinin 5 no.lu bendinin mükelleflere tanıdığı,malın tesliminden itibaren faturanın 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi imkânından vazgeçerek, buyükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin diledikleri takdirde irsaliyeli fatura düzenleyeceklerdir.

Müstahsil Makbuzu

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak

mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları

malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini

imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar

veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından

tanzim ve imza olunur

Tel: 0312 311 25 84 - 0555 144 25 84

E-Mail: matbaa06@gmail.com

Fatura; Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Kullanılacak faturalar Maliye İle Anlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest

meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek

ve almak mecburiyetindedir.

Gider Pusulası

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya

hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir.

Perakende Satış Fişi

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak

mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları

işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

Taşıma İrsaliyesi

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler, naklettikleri eşyanın cinsini

(malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık ambalaj nevinin kaydedilmesiyle yetinilir)

miktarını (ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet) malın kimin tarafından tevdi edildiğini,

malın kime ve nereye gönderildiğini, alınan nakliye ücretinin tutarını, sürücünün adını, soyadını ve

aracın plakasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül eden taşıma irsaliyesi

kullanmak zorundadırlar.

Yolcu Listesi

Günlük Müşteri Listesi

Adisyon

Reçete

Ambar Tesellüm Fişi

Yolcu Taşıma Biletleri

Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi

Dip Koçanlı Giriş Bileti


Fatura basımı; özen ve güven isteyen biz basım hizmetidir. Bu yüzden Maliye ile anlaşmalı işlerinizi bildiğinizi, tandığınız, güvendiğiniz yerini gidip gördüğünüz ve mutlaka Maliye ile anlaşmalı emin olduğunuz bir matbaada yaptırınız.


Erdem Matbaası 1983’den bugüne Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar listesinin 1. Sırasındadır.İletişim Neredeyiz Kazım Karabekir Caddesi Kültür Çarşısı No: 7 /43-44   İskitler - Ulus / ANKARA     Tel & Fax: +90 312 311 25  84 - 0555 144 25 84   |   E-Mail: matbaa06@gmail.com
Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma Bileti, Düğün Davetiyesi,Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Dernek Alındı Belgesi, Sipariş Fişi, Antetli Kağıt, Zarf…Fatura Basımı, Fatura Basmaya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir.

Maliye ile Anlaşmalı Matbaamız da Ankara’ da hizmet vermekteyiz.Fatura kıymetli ve resmi bir evraktır. Her yerde herkes fatura basamaz. Fatura basma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından belirli koşulları sağlayan matbaalara verilir. Bu matbaalar şekil şartlarına uygun olarak faturayı basarlar. Dolayısıyla, öncelikle fatura basma yetkisi olan Erdem Matbaası ile iletişime geçmelisiniz.

0555 144 25 84